Domu kartes

Autora Arhīvs

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes tīmekļa vietnē tika nopublicēts Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas rakstu krājums “Informācija  un sabiedrība Nr.3” (2013).  Sadaļā „Bibliotēku darbības un nozares izglītības aspekti” var atrast arī publikāciju par domu karšu izmantošanu (236.-255.lpp.).

IS_3

Informācija un sabiedrība Nr.3

Anotācija no priekšvārda rakstu krājumam: “Kristina Papule rakstā „Domu kartes kā informācijas organizēšanas rīks un to pielietošana digitālajā vidē” izvērtējusi domu karšu izstrādei paredzēto tīmekļa lietotņu MindMeister.com, Mindomo.com un Mind42.com funkcionalitāti un izpētījusi to izmantošanas paradumus. Autore atzinusi, ka šo vietņu funkcionalitāte kopumā ir atbilstoša domu kartēšanas metodikas prasībām, lietotāju izveidoto domu karšu kvalitāte ir viduvēja, liela daļa izveidoto domu karšu ir saistītas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, menedžmentu un kultūru.

Jau pirms laba laika, meklējot materiālus par domu kartēšanu, uzduros komunikācijas zinātņu profesora Martina J. Eplēra (Martin J. Eppler) rakstam, kurā īsi un koncentrēti izklāstīti galvenie fakti par informācijas vizualizēšanas līdzekļiem.  Lūk, kādā veidā šajā publikācija tiek aprakstītas domu kartes:

 1. Forma: radiāla diagramma.

 2. Struktūra: hierarhiska; kartes centrā atrodas galvenais atslēgvārds un/vai attēls, kas ir savienots ar saistītiem jēdzieniem.

 3. Krāsas: vairāku krāsu kombinācija, noteiktas krāsas bieži tiek izmantotas konkrētu tematu apzīmēšanai.

 4. Materiāla reprezentēšana: atspoguļo semantiskās vai cita veida saites starp jēdzieniem.

 5. Galvenā funkcija: parādīt radošā manierē konkrēta temata apakštematus un to savstarpējās saistības kā vienotu veselumu.

 6. Tipiskās pielietojuma jomas: mācību/pašmācību process (atslēgvārdu un būtiskāko faktu meklēšana primārajos un sekundārajos informācijas avotos, lekciju pieraksti), ideju ģenerēšana, personīgās informācijas pārvaldība (mērķu nospraušana, laika plānošana, darāmo darbu saraksti, piezīmes).

 7. Izmantošanas vadlīnijas: ieteicams izmantot domu kartes atmiņas un domāšanas stimulēšanai, ātrai piezīmju veikšanai, noteikta temata satura hierarhiskai strukturēšanai.

 8. Izmantotie grafiskie elementi: attēli, piktogrammas un citi simboli, atslēgvārdi, „atzari” (domu kartes līnijas), ģeometriskas figūras (cilpas, apļi, ovāli, trīsstūri u.c.).

 9. Lasīšanas virziens: no centra uz perifēriju.

 10. Galvenie izveides principi: centrālā attēla, piktogrammu un citu simbolu izmantošana papildu nozīmes piešķiršanai, krāsu izmantošana uzsvariem, struktūrai, tekstūrai; ar centrālo attēlu savienoto atzaru izmantošana asociatīvās domāšanas stimulēšanai (visbiežāk tiek izmantoti vairāku pakāpju atzari). Lai raksturotu pētāmā jautājuma būtību, uz katra atzara tiek rakstīts viens atslēgvārds, kas ir saistīts ar izvēlēto tēmu.

 11. Struktūras pielāgošanas iespējas: struktūra ir salīdzinoši fleksibla (elastīga), taču kopumā domu kartei vienmēr piemīt radiāla forma.

 12. Metodes apgūšanas sarežģītības pakāpe: zema.

 13. Paplašināšanas iespējas: ir iespēja pievienot papildu idejas.

 14. Atmiņas stimulēšanas pakāpe: no vidējas līdz augstai.

 15. Saprotamības pakāpe citiem lietotājiem: zema (katrs indivīds organizē un strukturē informāciju sev unikālā veidā, kas ne vienmēr var būt saprotams citiem) (1).

Literatūra

 1. Eppler, Martin. A comparison between concept maps, mind maps, conceptual diagrams, and visual metaphors as complementary tools for knowledge construction and sharing. Information Visualisation [online] Vol.5, 2006, p. 202-210. Available: here. ISSN 1473-8716.

Birkas:

“Jūsu smadzenes ir neparasts, ārkārtīgi stiprs procesors, kas spēj radīt savstarpēji saistītas domas neierobežotā daudzumā; ja vien zināt, kā tas likt lietā, mācīšanās vairs nebūs baiļu un stresa pilna, bet kļūs par ātru, vieglu un auglīgu nodarbi” (1).

Pēdējo četrdesmit gadu laikā šī citāta autors ir palīdzējis pieaugušajiem un bērniem visā pasaulē līdz maksimumam kāpināt savas prāta spējas, piedāvājot domu karšu veidošanas, atmiņas uzlabošanas un ātrlasīšanas paņēmienus. Tā kā šis blogs ir veltīts dažādiem ar domu kartēšanu saistītiem jautājumiem, ir vērts vairāk pastāstīt arī par šīs metodikas radītāju.

Tonijs Bazens domu kartē

Tonijs Bazens domu kartē (4)

Tonijs Bazens (Anthony “Tony” Peter Buzan) piedzima 1942.gadā Londonā, studiju gadus pavadīja Kanādā. 1960.gadā pabeidza Kitsilano skolu Vankūverā, 1964.gadā absolvēja Britu Kolumbijas universitāti, saņemot dubultdiplomu ar izcilību psiholoģijas, angļu valodas, matemātikas un vispārīgo zinātņu jomā. Turpmākajos gados par Bazena galvenajiem izpētes jautājumiem psiholoģijā kļuva:

 • smadzeņu funkcijas, darbība un potenciāls;
 • atmiņa un tās trenēšana;
 • mācīšanās process;
 • lasīšanas prasmes un radošo spēju attīstība.

Savukārt domu kartēšanas metodi Tonijs Bazens izstrādājis kā praktisku risinājumu ar atmiņas un mācīšanās procesu saistītām problēmām. Pēc viņa atziņām, viens no iemesliem, pateicoties kuram tika radīta šī metode, bija nepieciešamība iegaumēt lielus informācijas apjomus studiju gados (2).

1966.gadā Tonijs Bazens strādāja Daily Telegraph kompānijā, kā arī bija viens no International Journal of MENSA (The International High IQ Society) redaktoriem. Vēlāk viņš aktīvi piedalījās daudzos televīzijas un radio raidījumos par izglītības un populārās psiholoģijas jautājumiem, kā arī strādāja par daudznacionālo kompāniju un valdību konsultantu psiholoģijas jautājumos. Viņa klientu vidū ir tādas kompānijas, kā IBM, Hewlett-Packard, Barclays International, Electronic Data Systems un Digital Equipment Corporation (2).

Kā autors Tonijs Bazens ir publicējis vairāk kā 80 grāmatas un rakstus par domu kartēšanas metodiku, ātrlasīšanu un atmiņas trenēšanu. Viņa darbi ir guvuši ievērojamus panākumus vairāk nekā simt valstīs un ir tulkotas trīsdesmit valodās. Latviešu valodā ir iztulkotas divas Bazena grāmatas: „Efektīvās mācīšanās rokasgrāmata: kā veidot domu kartes, apgūt ātrlasīšanu un uzlabot atmiņu” (The Buzan Study Skills Handbook: The Shotcut to Success in Your Studies with Mind Mapping, Speed Reading, 2007) un Gudrais bērns: kā gudriem vecākiem izaudzināt gudru bērnu” (Brain Child: How Smart parents Make Smart Kids, 2003).

Tonijs Bazens ir arī divu organizāciju – Buzan Organization un Buzan Online dibinātājs. 2006.gadā tās tika apvienotas un rezultātā tika izveidota kompānija ThinkBuzan. Tās galvenais mērķis ir padarīt domu kartēšanas metodi pieejamu plašam lietotāju lokam un uzlabot cilvēku mentālās spējas (mental literacy). Šī kompānija ir pazīstama galvenokārt ar to, ka tajā tika radīts viens no pirmajiem rīkiem elektronisko domu karšu veidošanai – datorprogramma iMindMap (3). Tā ir guvusi plašu popularitāti un atzinību lietotāju vidū. 2009. gadā iMindMap ir ieguvusi prēmiju „Vislabākā domu karšu veidošanas datorprogramma prezentācijām” (Best Mind Mapping Software for Presentations), un kopumā var teikt, ka tā ir kļuvusi par paraugu daudzu līdzīgas funkcionalitātes datorprogrammu un tīmekļa lietotņu izstrādē. Starp citu, arī Tonija Bazena tīmekļa vietnes karte ir izveidotā ar šīs programmas palīdzību:

Interesanti ir tas, ka Tonija Bazena sabiedriskā darbība neaprobežojas tikai ar domu kartēšanas metodikas popularizēšanu. Viņš ir arī fonda Brain Foundation dibinātājs un prezidents, labdarības fonda Brain Trust Charity prezidents, kā arī Memoriādes – Pasaules atmiņas čempionāta (Memoriad, the World Memory Championships) dibinātājs.

Literatūra

 1. Bazens, Tonijs. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata : kā veidot domu kartes, apgūt ātrlasīšanu un uzlabot atmiņu. Tulk. Iveta Teibe; māksl. Aivars Plotka. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. 159 lpp. ISBN 978-9984-23-289-8.
 2. Buzan, Tony, Buzan, Barry. The Mind Map Book : How to Use Radiant Thinking to MaximizeYour Brain’s Untapped Potential. New York : Penguin Books, 1994. 320 p. ISBN 0-525-93904-0.
 3. iMindMap [online]. Cardiff : ThinkBuzan.com, 2013. Available here.
 4. Tony Buzan [online]. Cardiff : ThinkBuzan.com, 2013. Available here.

„Tā kā mēs runājam un rakstām teikumos, esam pieņēmuši, ka arī idejas un informāciju vislabāk uzglabāt lineārā vai sarakstam līdzīgā veidā. Kā redzēsim, šāda pieeja slēpj sevī ierobežojumus.

Runājot mūs ierobežo tas, ka vienlaikus varam izteikt tikai vienu vārdu; tāpat drukātā materiāla vārdi ir izkārtoti rindās un teikumos ar savu sākumu, vidu un beigām. Arī skolās, koledžās un universitātēs nostiprina lineāro izkārtojumu, skolēnus un studentus rosinot pierakstīt teikumus un secīgi izkārtojot tos tēžu punktu formā.

Minētās pieejas trūkums ir šāds – vajadzīgs diezgan ilgs laiks, lai tiktu līdz jautājuma būtībai, turklāt šī procesa laikā jūs pateiksiet, dzirdēsiet vai izlasīsiet daudz ko tādu, ko nebūt nav nepieciešams ilgstoši atcerēties.

Mūsdienās mēs zinām, ka smadzenes ir daudzdimensionālas, ka tās ne vien ideāli spēj uztvert nelineāru informāciju, bet pat ir veidotas šim mērķim, tieši to tās dara visu laiku, aplūkojot fotogrāfijas vai attēlus vai atklājot ikdienišķo apkārtējo tēlu un apstākļu jēgu. Noklausoties vairākus izrunātos teikumus, jūsu smadzenes informāciju neuzņem vārdu pa vārdam, rindu pa rindai, tās uztver informāciju kā vienotu veselumu, sašķiro, skaidro to un nodod to jums atpakaļ daudz un dažādos veidos […]. Jūs sadzirdat katru vārdu un ievietojat to jau esošo zināšanu, kā arī ap to esošo vārdu kontekstā. Pirms spējat atbildēt, jums nav jānoklausās visi teikumi pilnībā. Jūsu daudzdimensiju datu šķirotājam – smadzenēm – par ļoti svarīgiem ceļrāžiem vai stimuliem kalpo atslēgvārdi”.

Tonijs Bazens par atslēgvārdu izmantošanu domu karšu izveidei. 

Citāts no: Bazens, Tonijs. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata : kā veidot domu kartes, apgūt ātrlasīšanu un uzlabot atmiņu. Tulk. Iveta Teibe; māksl. Aivars Plotka. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. 159 lpp. ISBN 978-9984-23-289-8.


Ierakstiet savu e-pasta adresi, ja vēlaties saņemt paziņojumus par jauniem bloga rakstiem:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -